Sửa lỗi không kiểm tra được tên miền trong WHMCS

Nếu bạn không thể kiểm tra tên miền tại WHMCS được. Cần làm những bước sau:

whmcs-vps
  • – Kiểm tra đã đặt giá cho tên miền chưa? (Tại: Setting ==> Products / Services ==> Domain Pricing )
  • – Kiểm tra đã tạo đuôi tên miền chưa? (Tại: Setting ==> Products / Services ==> Domain Pricing )
  • – Kiểm tra server whois của tên miền? (Có thể kiểm tra tại: includes/serverwhois.php)
  • – Kiểm tra PORT OUT 43 tại server. Server phải mở PORT OUT 43 thì mới có thể check được.