Web5c hợp tác thiết kế diễn đàn forum xenforo vnfones

Web5c hợp tác thiết kế diễn đàn forum xenforo vnfones

Theme Xenforo vnfone

  • Phiên bản Xenforo: 1.5.7
  • Tích hợp thống kê bài viết diễn đàn chuyên nghiệp 
  • Tùy biến link xenforo chuẩn SEO, rút gọn link, loại bỏ index.php, loại bỏ tiếng việt trong liên kết.